U bevindt zich hier
HomeAlgemeenMissie, Visie en WaardenWaarden
Waarden
Wat wij belangrijk vinden...
Samenwerking
Eerst en vooral dient de instelling voor ogen te houden dat zij zich niet van de maatschappij mag of kan afsluiten:
zij dient resident en patiënt de mogelijkheid te laten om, rekening houdend met reeds opgebouwde levenservaringen en/of gewoontes, het eigen sociaal netwerk zoveel mogelijk voort te zetten en nieuwe relaties te ontwikkelen.
Het in stand houden van de integriteit van de familiale relaties mag hierbij als prioriteit beschouwd worden. De instelling zelf zal erop toezien dat de residenten hiertoe huiselijk ingerichte voorzieningen aangeboden krijgen, die het gevoel van geborgenheid en veiligheid bij deze zorgvragers helpt stimuleren. Op de Sp-afdelingen is deze huiselijkheid minder mogelijk, maar toch zullen er inspanningen geleverd worden om eenzelfde klimaat waar te maken.
De personeelsleden verbonden aan beide zorgdepartementen krijgen bovendien formeel de opdracht de bezoekmogelijkheden tussen patiënt/resident en diens persoonlijke omgeving zoveel mogelijk te ondersteunen.

Privacy
Aansluitend op deze verplichting worden personeelsleden bij hun dagelijkse activiteiten geacht zoveel mogelijk de persoonlijke levenssfeer te vrijwaren van patiënt en resident.
Zij verwerven door hun activiteiten immers vertrouwelijke informatie over deze personen, die zij ter continuïteit van de zorgen onderling dienen door te geven.
Het hanteren en doorgeven van deze informatie vereist het nodige respect voor de privacy.

Klantgerichtheid
De personeelsleden dienen er zich ook van bewust te zijn dat elke opname gepaard gaat met zeer specifieke zorgvragen.
Dit betreft zowel de individuele hulp- en dienstverlening als de algemene voorzieningen: elk zorgaanbod dat hiertoe voorgelegd wordt, moet niet alleen op een vlotte en passende manier aangeboden worden, maar moet bovendien inherent inspraak-mogelijkheden bieden aan deze zorgvrager.
Patiënt en resident hebben elk immers door de jaren heen een individuele levensstijl opgebouwd waar niet aan voorbijgegaan kan worden en die door de instelling zoveel mogelijk gestimuleerd moet worden.
Een aanpassing van het zorgaanbod, waarbij elke zorgvrager expliciet een aantal keuzemogelijkheden geboden wordt, getuigt dan ook van de erkenning van de waardigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de opgenomen patiënten en residenten.

Pluralistisch
Het pluralistisch karakter van de maatschappij noopt tevens tot voldoende flexibiliteit ten opzichte van de verschillende waardepatronen die gangbaar zijn binnen en buiten de instelling. Steeds zal de instelling rekening moeten houden met verschillen in ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging, met politieke en met burgerrechten. Patiënten op de Sp-afdelingen worden daarom bij opname formeel op de hoogte gebracht dat hiervoor ondersteuning mogelijk is. De resident zal in het contract dat hij aangaat met de instelling de expliciete vermelding terugvinden van deze condities; ook zij krijgen dus schriftelijk garantie.

Palliatieve zorgcultuur
In beide zorgdepartementen zal tenslotte bijzondere aandacht besteed worden aan de palliatieve zorgcultuur.
Deze werd in het beleidsplan opgenomen en zal onlosmakelijk deel uitmaken van de strategische opstelling in de regio.
Het ethisch verantwoord handelen geldt hierbij als uitgangspunt, waarbij patiënt en resident zonder therapeutische hardnekkigheid de noodzakelijke medische hulp en comfortzorgen voorzien zal worden.
Zowel bij de zorg voor de patiënt als bij de zorg voor de naastbestaanden zal de mogelijkheid tot zingeving en verwerking ingebouwd worden.
Het respect voor de eigen levensbeschouwing dient hierbij als vertrekpunt.